logo

no_results_found

logo
logo

no_results_found

orders icon
orders
favorites icon
favorites
cart icon
cart
log_in icon
log_in

Telcell.Market կայքի/հավելվածի օգտագործման պայմաններ

  1. Ընդհանուր դրույթներ
  2. Կայքի/հավելվածի դրույթներ․
  3. Օգտահաշվի ստեղծում
  4. Առաքման պայմաններ
  5. Օֆերտայի պայմանների փոփոխության կարգը և ծանուցումները
  6. Վեճերի լուծման կարգը

1. Ընդհանուր դրույթներ

Մուտք գործելով կայք կամ կայքից օգտվելիս Օգտատերն ընդունում է, որ կայք այցելելու և օգտվելու հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Վեճերի առաջացման դեպքում դրանք կարգավորվում են կողմի միջև բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնության չգալու դեպքում, վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: (Գաղտնիություն քաղաքականության 4․2)

Ուշադիր ընթերցեք բոլոր դրույթներն, իսկ հարցերի դեպքում կապվեք մեզ հետ [email protected] էլ․ հասցեի միջոցով։

2. Կայքի/հավելվածի դրույթներ․

2.1 «Թել-Սել Մարկետ» ՓԲԸ չի թույլատրում 18 տարին չլրացած անձանց գրանցվել telcell.market կայքում` ծառայություններից օգտվելու նպատակով: «Թել-Սել Մարկետ» ՓԲԸ-գործնականորեն չի կարող ստուգել կայքից օգտվողների կողմից մուտքագրվող տեղեկությունների իսկությունը, ուստի որևէ պատասխանատվություն չի կրում 18 տարին չլրացած անձանց կողմից կայքից օգտվելու հետևանքների համար:

2․2 Օգտատիրոջ հիմնական իրավունքները՝ Հետ կանչել նախկինում տրված համաձայնությունը, որի արդյունքում «Թել-Սել Մարկետ» ՓԲԸ-ն դադարեցնում է Օգտատիրոջը ծառայությունների մատուցումը, մուտք գործել իր անձնական հաշիվ (կաբինետ/օգտահաշիվ), որը մշակվում է «Թել- Սել Մարկետ» ՓԲԸ-ի կողմից, պահանջել անձնական տվյալների ուղղում, եթե դրանք սխալ են կամ ժամկետանց, պահանջել հեռացնել իր վերաբերյալ ցանկացած անձնական տվյալ, եթե այլ բան նախատեսված չէ գործող օրենսդրությամբ։

3. Օգտահաշվի ստեղծում

3.1 Սույն Պայմանագրի համաձայն բոլոր հաշվարկները պետք է իրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթով՝ Հայկական դրամով:

4. Առաքման պայմաններ

Ապրանքների փոխադրումների իրականացումը կազմակերպելու վերաբերյալ մանրամասները տես՝ Գնորդների համար Հրապարակային օֆֆերտայում

5. Օֆերտայի պայմանների փոփոխության կարգը և ծանուցումները

5.1. էլեկտրոնային առևտրային հարթակը տնօրինողն իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ միակողմանիորեն թարմացնել կամ այլ կերպ փոփոխություններ կատարել սույն Պայմանագրում՝ այդ մասին ծանուցելով Գնորդին ցանկացած ձևով (այդ թվում՝ էլեկտրոնային փոստով, էլեկտրոնային առևտրային հարթակը տնօրինողի կայքի և ածանցվող էլեկտրոնային առևտրային հարթակների(հավելվածների) միջոցով: Եթե Գնորդը շարունակում է մուտք գործել և (կամ) օգտագործել էլեկտրոնային առևտրային հարթակը տնօրինողի ածանցվող էլեկտրոնային առևտրային հարթակները (հավելվածները) ի), ապա նա համաձայնում է փոփոխված պայմաններին:

5.2. Սույն Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չլինելու դեպքում՝ Պայմանագրի շրջանակներում Գնորդի կողմից էլեկտրոնային առևտրային հարթակը տնօրինողին հասցեագրված բոլոր ծանուցումները պետք է լինեն գրավոր և հասցվեն «ԹԵԼ-ՍԵԼ ՄԱՐԿԵՏ» փակ բաժնետիրական ընկերություն՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3 փ․,հիմնական մասնաշենք,1-ին սեկցիա, 3-րդ հարկ հասցեով: Բոլոր նման ծանուցումները համարվում են ստացված դրանց փաստացի ստացման դեպքում:

5.3. էլեկտրոնային առևտրային հարթակը տնօրինողը կարող է Ծանուցումներ ուղարկել Գնորդին էլեկտրոնային փոստով և/կամ էլեկտրոնային ցանկացած այլ ուղիներով, ինչը կհամարվի Գնորդի կողմից ստացված` այդ ծանուցումները ուղարկելու պահից: Հրապարակային օֆերտա 4․3)

6. Վեճերի լուծման կարգը

6․1. Սույն այմանագրի շրջանակներում կողմերի միջև առաջացած վեճերը լուծվում են կողմերի անմիջական բանակցությունների միջոցով:

6․2. Անմիջական բանակցություններ սկսելու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում տարաձայնությունները չլուծելու և/կամ դրանց լուծման ուղղությամբ համաձայնության չհասնելու դեպքում, դրանք ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.3 Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տեքստերի կամ դրանց մեկնաբանությունների միջև րոշակի տարբերությունների առկյության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերենին:

maybe_browser_not_working
change_your_browser